Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen

2024-06-28T14:47:59+00:00 28. juni, 2024|Nyheter|

Fra og med 1. juli blir det utvidede krav til innhold i arbeidsavtalen. Som hovedregel skal alle forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet fremgå av arbeidsavtalen.

Hensikten med å ta mer informasjon inn i avtalen er å gjøre den totale avtalen en arbeidstaker har med arbeidsgiver mer oversiktlig, trygg og forutsigbar.

Det er ikke en intensjon at det skal begrense arbeidsgivers nåværende styringsrett.

Hvem gjelder dette for

Det er viktig å legge merke til at endringene gjelder for alle nye arbeidsforhold opprettet f.o.m. 1 juli 2024. Det er ikke et krav til at allerede etablerte arbeidsavtaler endres – Men hvis en arbeidstaker ber om det, så er arbeidsgiver forpliktet til å gi hen en ny avtale innen 2 måneder.

Arbeidsavtalen skal inngås skriftlig og foreligge snarest mulig, og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte, når arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn én måned. Har arbeidsforholdet kortere varighet skal avtalen være på plass ved oppstart.

Dette er endringene

Prøvetid

Prøvetid ved midlertidig ansettelse kan ikke være lenger enn halvparten av perioden for ansettelsen. (Gjelder den midlertidige ansettelsen, i 8 mnd kan prøvetid være maksimalt 4 mnd).

Endringer underveis i et arbeidsforhold

Skjer det endringer underveis i arbeidsforholdet som er nevnt i aml §§ 14-6 og 14-7 skal dette tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Dette kan gjøres ved hjelp av vedlegg eller direkte i avtalen.

Presumpsjonsregel om omfang og midlertidighet

Hovedregel er at det skal ansettes fast og i 100 % stilling. Det er derfor kommet to nye punkter som skal sikre dette i større grad.

Aml §14-6 (4) Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, jf. første ledd bokstav j og § 14-5, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Aml §14-6 (3) Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, jf. første ledd bokstav e og § 14-5, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Arbeidssted

Arbeidsplass skal tydelig komme frem i arbeidsavtalen, dette er ikke nytt. Det som er nytt, er at dersom det er flere arbeidsplasser eller arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted skal dette også komme tydelig frem i avtalen.

Hvis arbeidstaker skal leies ut i oppdrag skal det komme frem hvem som er oppdragsgiver i det enkelte oppdrag.

Lønn og godtgjørelser og ytelser for sosial trygghet

All lønn, tillegg, bonusordninger og godtgjørelser skal komme tydelig frem i arbeidsavtalen og de skal angis særskilt. Dette gjelder også ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver administrerer og betaler for.

Når det kommer til forsikringer som pensjon og andre forsikringer skal leverandør nevnes spesifikt og det skal gis en overordnet beskrivelse av hva ordningen består i. Det bør gis henvisning videre til dokumentene som beskriver ordningene nærmere. Dette er normalt dokumenter som leverandøren av ordningene administrerer.

Kompetanseutvikling

Dette er et nytt punkt hvor bedriftens policy og tilbud til de ansatte i forhold til kompetanseutvikling i den grad det finnes noe skal omtales. Om det ikke finnes en slik ordning kan dette punktet slettes etter aml 14-6(1) p.

Arbeidstid

Arbeidstiden for det enkelte arbeidsforhold skal angis. Det skal angis daglig arbeidstid, lengden på pauser, om det er varierende arbeidstid og ev når/i hvilke perioder, skal dette beskrives i avtalen. Om det er avtale om særlige arbeidstidsordninger, vaktendringer ved skift arbeid, avtaler om gjennomsnittsberegninger, eventuelt om det er tariffordninger skal dette angis her. Informasjonen kan gis ved henvisning til lover, forskrifter eller tariff.

Avslutning av arbeidsforhold

I forbindelse med avslutning av arbeidsforhold skal oppsigelsesfrister for arbeidsgiver og -taker fremkomme samt fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet. Fremgangsmåten kan opplyses om ved å henvise til reglene om drøfting, og formkrav i arbeidsmiljøloven §§ 15-1, 15-2 og 15-4.

Vi anbefaler en gjennomgang av dine arbeidsavtaler

Dette kan være krevende arbeid, men en god avtale er til det beste for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Atenti AS kan bistå deg som kunde med å tilrettelegge for at dine arbeidsavtaler blir tilfredsstillende til det nye kravene.

Ta kontakt med oss i Atenti for en gjennomgang av dine arbeidsavtaler.

Kilde (regnskapnorge.no)