Energitilskuddsordning (strømstøtte) for næringslivet

2023-01-12T16:46:09+00:00 27. november, 2022|Nyheter|

Regjeringen la 16. september frem forslag til ramme for strømstøtteordning for næringslivet. 27. oktober ble en ramme på kr 1,2 milliarder godkjent i Stortinget for bruk til denne ordningen. 24. november ble ordningen vedtatt i Stortinget. Endelig søknadsfrist for ordningen er 11. desember.

Nedenfor følger en oppsummering av innholdet i ordningen og en anbefaling til våre kunder på hvordan man skal beregne om man er omfattet av ordningen og hvordan man skal gå frem for å eventuelt søke.

Ordningen forvaltes av ENOVA. Vilkåret for å kunne søke er at man har en «strømintensitet» på minst 3% i 1. halvår 2022. «Strømintensitet» måles som strømkostnader, inklusiv nettleie og avgifter, målt i prosent av omsetning. Det er kun ordinær omsetning av varer og tjenester som skal legges til grunn, ikke salg av driftsmidler, finansinntekter etc. Som strømkostnader regnes både strøm innkjøpt direkte fra strømleverandør og strøm viderefakturert fra for eksempel utleier av lokaler. Ordningen kan gi tilskudd på i trinn.

Trinn 1 gir tilskudd med inntil 25 % av strømkostnadene utover strømpris på 70 øre i perioden, forutsatt at bedriften gjennomfører en energikartlegging. Trinn 2 gir stilskudd med inntil 45 % av strømkostnadene utover strømpris på 70 øre i perioden, forutsatt at bedriften i tillegg til energikartlegging forplikter seg til å gjennomføre energitiltak innenfor ett av områdene som er definert i forskriften. Se oversikt nedenfor.

Energikartlegging kan gjennomføres av bedriften selv ved å benytte ENOVA sitt forhåndsdefinerte skjema.
Dette fylles ut og legges ved søknaden. Investeringer i energitiltak må gjennomføres innenfor ett av følgende 15 områder:

a. Energistyrings- og målingssystemer

b. Etterisolering av yttervegger og tak

c. Utskifting/oppgradering til
energieffektive vinduer

d. Behovsstyrt ventilasjon

e. Varmegjenvinning ventilasjon

f. Utskifting av eldre elektriske motorer,
pumper, kompressorer og vifter

g. Trykkluftoptimalisering

h. Energigjenvinning fra elektriske motorer
og  kompr. (for eksempel trykkluft, kjøl/frys)

i. Termisk isolering av rør, ventiler og deler i
varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser

j. Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)

k. Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)

l. Væske/vann-, luft/luft- og luft/vann-varmepumper

m. Biokjel for fast brensel (pellets, briketter,
flis, ved/treavfall)

n. Akkumulator- eller buffertank i
eksisterende varme/energisentraler

o. LED-lys og lysstyring

Det gis tilskudd til energitiltak innenfor ett av områdene ovenfor dersom kostnadene til tiltaket er oppstått etter 1. oktober 2022 og omfanget av investeringen er på minimum kr 50 000. Tilskudd til energitiltak gir rett til støtte på inntil 50 % av budsjettert investeringskostnad. Det gis altså tilskudd til budsjetterte investeringskostnader. Deretter må bedriften sende inn sluttrapportering av investeringen senest innen 24 måneder etter tilskuddet er gitt. Gjennomføringsgraden må være på minst 50 % av opprinnelig budsjett. Dersom endelig investeringskostnad er lavere enn budsjettet som ble lagt til grunn for tilskuddet må overskytende tilskudd tilbakebetales.

Det kan kun søkes om tilskudd én gang for de samme kostnadene. Det vil si at selskaper som viderefakturerer strømkostnader til andre ikke selv kan søke om tilskudd for de samme kostnadene, dersom noen av .

Søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Bedrifter som får tilskudd gjennom ordningen har ikke tilgang til å dele ut utbytte eller konsernbidrag i 2023. Dersom man mottar tilskudd og allikevel deler ut utbytte eller konsernbidrag i 2023 må tilskuddet tilbakebetales.

Vår kommentar

Dersom virksomheten har strømkostnader som kan tenkes å ligge opp mot eller over 3 % av omsetning i 1. halvår 2022 bør man få utført en beregning hvorvidt man kan ha rett til tilskudd innenfor ordningen. Atenti kan bistå med en slik beregning. Dersom man vurderer eller planlegger investeringer innenfor ett, eller fler, av de 15 områdene nevnt ovenfor er det viktig at man får utarbeidet et budsjett for potensielt å kunne motta 50 % støtte til investeringen gjennom ordningen.

Bedrifter som får sine strømkostnader viderefakturert fra huseier må passe på å be huseier om en avregning av strømkostnader for 1. halvår samt for perioden frem til og med november 2022. Atenti kan bistå sine kunder med både beregninger og søknad, i tillegg til påkrevd bekreftelse av søknaden før innsending.

Søknadsfrist er som nevnt 11.desember. Fristen er endelig og etter planen i ordningen skal pengene utbetales før nyttår. Vi oppfordrer våre kunder som kan tenkes å være berettiget tilskudd ta kontakt med saksbehandler for å legge en plan for beregning og eventuell søknad.

Atenti, 27.11.2022