Nye nasjonale smittevernstiltak

2021-12-10T15:05:21+00:00 9. desember, 2021|Nyheter|

Som følge av den siste tids smitteutvikling har regjeringen innført nye nasjonale smittevernstiltak. I et forsøk på å dempe konsekvensene av tiltakene har de samtidig innført og gjeninnført diverse økonomiske kompensasjonsvirkemidler.

Kompensasjonsordningen 2021

Ordningen med kompensasjon av faste kostnader til bedrifter med omsetningsfall som følge av korona videreføres. Frem til nå har det vært mulig å søke for september og oktober og det blir åpnet for at det også kan søkes for november og desember. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre virksomheter. Kravet til omsetningsfall blir noe lavere, siden de strengeste smitteverntiltakene kom første nå i desember. Dette må godkjennes av Stortinget, men det er liten tvil om at det vil gå gjennom. Atenti bistår kunder med søknadsprosessen og kan også godkjenne innsendt søknad som autorisert regnskapsforetak.

Kompensasjonsordningen 2022

Videre sier regjeringen at de ønsker å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår. Hvordan denne skal innrettes vet vi ikke, men et ønske er at den skal være mer målrettet mot de bedriftene som sliter mest sammenlignet med nåværende kompensasjonsordning. Behovet for ytterligere kompensasjonstiltak fremover vil trolig avhenge av hvor lenge smitteverntiltakene varer. Atenti vil komme med mer informasjon når innholdet i ny ordning blir kjent.

Egen kompensasjonsordning for kultursektoren

Kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår 2022, med mulige justeringer. Innretningen på denne ordningen har blitt forandret litt i de forskjellige søknadsperiodene, men vi forventer at den blir målrettet for å dekke tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Kunder som er aktuelle for denne ordningen er sannsynligvis kjent med både ordningens innhold og søknadsprosessen. Atenti vil bistå kunder med nødvendig dokumentasjon og bistand til søknadsprosessen.

Kontantstøtteordningen til selvstendig næringsdrivende

Ordningen med kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere som opplever tapt inntekt på grunn av korona videreføres og er vedtatt å gjelde frem til desember 2021. Ordningen kan søkes fra måned til måned. Her er det relativt korte søknadsfrister. Det er derfor viktig å ha tett dialog med regnskapsfører for å ha grunnlag og søknad klar til rett tid.

Omsorgspenger

Regjeringen vil doble antall dager med omsorgspenger i 2022 fra 10 til 20 dager. Dette er en videreføring av ordningen i 2021 og det er forventet at kravet om at omsorgsdager som tas ut må være koronarelatert for å få utvidet rett til omsorgsdager. Dette hjelper Atenti kundene med der vi håndterer lønnsfunksjonen. Arbeidsgiverperioden er fortsatt 10 dager. Arbeidsgiver forskutterer lønn også fra dag 11 til 20 og søker refusjon for disse i etterkant.

Sykepenger

Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6. Her er det viktig å huske at koronarelatert fravær ikke nødvendigvis kun betyr å være koronasmittet. Reglene gjelder i første omgang t.o.m. 30.06.22 og det antas at ordningen allerede er innført uten at det er bekreftet p.t. Arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger for ansatte, og vil få refusjon fra Nav på samme måte som tidligere i pandemien.

Øvrig

Det er foreløpig ikke foreslått egen lønnstøtteordning. Sannsynligvis vil dette komme på plass dersom restriksjonene varer lenger enn det som er lagt til grunn nå.
Skatter og avgifter skal foreløpig betales til normale frister, ingen endringer på dette.