Snart nytt år, og nye muligheter

2021-12-09T16:14:57+00:00 9. desember, 2021|Nyheter|

Vi går mot årsskiftet med de muligheter og utfordringer det byr på. I forbindelse med regnskapsavslutning og årsoppgjør er det en del ting som er viktig å tenke gjennom og utføre. Nedenfor følger en huskeliste som kan være nyttig for selskaper og næringsdrivende å gå gjennom. Ikke alt er relevant for alle, men mye er relevant for mange.

  • Julegaver /gaver til ansatte

Ønsker dere å gi de ansatte julegaver? Det er fullt lov og i år er det utvidede muligheter til å være gavmild. En ansatt kan motta inntil kr 5000,- skattefritt fra arbeidsgiver innenfor et kalenderår. Denne grensen er økt fra kr 1000,- i 2020.

  • Kassebeholdning (hvis kontantkasse)

Kontanter i kasse pr. 31.12 telles og føres opp. Husk å ta med kontanter som enda ikke er satt inn i bank pr. 31.12. Avstemmingen skal dateres, signeres og sendes regnskapsfører.

  • Lønn og innberetningspliktige ytelser for 2021

Påse at alle utbetalinger til ansatte er innrapportert til regnskapsfører for lnnskjøring innen nyttår. Påse også at alle forsikringsdekninger og eventuelt andre ytelser/goder er opplyst.

  • Kilometerstand på firmaets biler

Husk å lese av km.stand på firmaets biler rundt årsskifte og oversend informasjonen samlet til regnskapsfører for innføring av opplysninger i skatteskjema.

  • À jour med fakturering pr. 31/12

Alle varer og tjenester som er levert/utført i 2021 skal inntektsføres i 2021. Det er derfor en fordel at man er mest mulig ajour med faktureringen pr 31/12. Leveranser utført i 2021 som faktureres i januar 2022 må avsettes som opptjent ikke fakturert.

  • Varetelling

Virksomheter som har varelager må ajourføre dette og utføre varetelling. Ved revisjonsplikt skal revisor kontrollere varelager og telling. Oppsummering av varelager, eventuelt kopi av tellelister, signeres og oversendes regnskapsfører for bokføring. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom man trenger bistand i prosessen.

  • Årsoppgaver

Årsoppgaver fra banker, forsikringsselskap, finansinstitusjoner m.m. sendes over til regnskapsfører for kontroll og dokumentasjon i årsoppgjøret.

  • Lån til ansatte/mellomværende med eier

Dersom det er gitt lån til ansatte eller selskapet har mellomværende med eiere(e) er det en fordel om dette innrapporteres som tredjepartsopplysninger. Opplysningene vil da komme direkte på vedkommendes personlige skattemelding og man unngår forglemmelser i forhold til innrapportering til myndighetene. Som regnskapsfører utfører vi innrapportering av tredjeparts-opplysninger som rutine, men det er viktig at vi får beskjed om eventuelle disponeringer som er gjort i slutten året.

  • Utbytte-vurdering