Oppdatert notat – Støtteordning for selvstendig næringsdrivende

///Oppdatert notat – Støtteordning for selvstendig næringsdrivende

Oppdatert notat – Støtteordning for selvstendig næringsdrivende

2020-12-04T07:59:33+00:00 30. april, 2020|Nyheter|

Regjeringen har gjennom NAV kommet med detaljer i ordningen for støtte til selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt pga korona-situasjonen. Ordningen er viktig for alle som driver sin virksomhet som enkeltpersonforetak og har tapt hele eller deler av inntektsgrunnlaget.

Ordningen er gyldig fra og med 16. mars. De første 16 dagene må den næringsdrivende dekke selv, dvs at man for disse dagene ikke får noen dekning for inntektstap. Første dag for dekning er 1. april. Søknad kan gjøres etterskuddsvis pr måned, det vil si at man kan søke dekning for april tidligst i begynnelsen av mai. NAV regner med at søknadsordningen vil være oppe og gå fra tidligst 5. mai.

Ordningen dekker 80 % av tapt inntekt inntil 6G. Det vil si at maksimal dekning er kr 480.000 pr år eller 40.000 pr måned. For å finne ut tidspunktet for når man er omfattet av ordningen skal man ta utgangspunkt i den første dagen tapet startet, deretter telle 16 kalenderdager (inkl lørdag og søndag) medregnet den første dagen. Man kan tidligst regne fra 16. mars. Det vil si at første mulig dekningsdag er 1. april. NAV tar sikte på å utbetale pengene raskt etter søknad.

Grunnlaget som tapet skal beregnes ut fra er innrapportert næringsinntekt for 2019. Dersom man startet opp i 2019 kan man benytte gjennomsnittet av januar/februar/mars 2020 som grunnlag. Inntekter i søknadsperioden skal trekkes fra.

Eksempel: Per hadde i 2019 en næringsinntekt på 600.000. Det vil si en gjennomsnittlig inntekt på 50.000 pr måned. Han har tapt 80 % av inntekten sin i april pga korona-situasjonen. Det vil si at han har hatt en oppnådd inntekt i april på 10.000. Per vil kunne motta kr 40.000 (80 % av 50.000) – kr 8.000 (80 % av 10.000) = 32.000 i støtte for april.

Dersom man har lønnsinntekt i tillegg til næringsinntekt den aktuelle måneden skal dette trekkes fra beregningsgrunnlaget. Dersom man har mottatt dekning for faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen for dekning av faste kostnader vil ikke dette får noen påvirkning på hva man har rett til i forhold inntektsdeknings-ordningen.

Vår kommentar

Ordningen er viktig for mange næringsdrivende. Spesielt innen deler av helsesektoren er det mange som har måttet legge virksomheten i bero og tapt inntektsgrunnlaget. Med unntak av en ordning for sykemeldte har denne gruppen ikke hatt noen som helst hjelp i forhold til tap av inntekt. Vi mener ordningen er god. I første skisse fra regjeringen var det lagt opp til at grunnlaget skulle være snitt av næringsinntekt de tre siste årene. Når ordningen nå kommer viser det seg at det er kun 2019 som skal legges til grunn. Det kan slå både positivt og negativt ut, men vår mening er at det for de fleste vil være en god løsning.

Det som blir viktig for å kunne ha et korrekt inntektsgrunnlag er å ha 2019-regnskapet ferdig, samt at april-omsetningen må være klar. Vi må derfor prioritere å få regnskapet for 2019 ferdig også utarbeide skatteskjemaene for å få næringsinntekten klar. I tillegg oppfordrer vi våre kunder som tror at de er omfattet av ordningen til å levere bilag som gjelder til og med april snart som mulig. Da vil vi kunne gjøre en korrekt beregning av inntektsgrunnlag til søknaden.

Vi oppfordrer dere, kundene våre, til å ta kontakt med oss for å avklare fremdriftsplan hvis man tenker at man er omfattet av ordningen.

Atenti AS