Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

///Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

2020-12-03T11:24:22+00:00 22. april, 2020|Nyheter|

Fredag 17/4 kom Regjeringen med «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» med tilhørende forskrift. Det er gjort en del justering av ordningen siden skissen ble presentert av finansministeren tidligere i april.

Forskriften til loven spesifiserer i detalj hvordan beregningen av omsetningsfall skal gjøres samt hvilke faste kostnader som er omfattet.

Ordningen gjelder alle virksomheter som har hatt et fall i omsetning på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. Den største endringen i forhold til opprinnelig skisse er at økning eller nedgang i omsetning i januar og februar 2020 også skal hensyntas ved beregning. Poenget med dette er nedgangen i omsetningen skal måles så reelt som mulig i forhold til virksomhetens faktiske utvikling i omsetning. Dette gjør at beregningen endrer seg en del for mange virksomheter.

Vi var i forkant av ordningen spente på hvorvidt leieinntekter fra fast eiendom ville omfattes av ordningen. Det er nå klart at leieinntekter er omfattet slik at også selskaper som driver med utleie kan være kompensasjonsberettiget.

Alt som har med ordningen, inkludert søknadsportal, er å finne på www.kompensasjonsordning.no. Her finner man detaljert informasjon om både beregning av inntektstap og hvilke faste kostnader som omfattes. Det er også mulig å gjøre en foreløpig beregning av inntektstap i en kalkulator.

 

Vår kommentar

Ordningen er etter vårt syn blitt noe mer rigid enn forventet. Vi ser at beregningsmetoden gir en del utslag som tilsynelatende ikke er i tråd med misjonen; å hjelpe bedrifter i krise. Det er derfor viktig at man har et bevisst forhold til tallene sine før man går i gang med søknad.

Det understrekes fra myndighetens side at det vil bli foretatt kontroller av kompensasjonssøknader i etterkant, og at erklæring fra regnskapsfører eller revisor kan kreves. Fra vår side er det derfor veldig viktig å understreke at tallene man legger til grunn for søknaden er godt dokumentert og at de tar utgangspunkt i bokførte beløp i regnskapet. Både omsetningstall og kostnader må være korrekt periodisert. Det er en rekke krav til kostnadsperiodisering som må gjennomgås før man har et grunnlag klart. Vår anbefaling er derfor at utarbeidelse av grunnlag og søknad gjøres i samarbeid med oss. Da vil det være enkelt for oss å bistå med en erklæring i etterkant dersom dette kreves.

Alle våre medarbeidere har satt seg godt inn i ordningen og vi er klare til å bistå kundene våre med søknader om kompensasjon. I første omgang er det mars som gjelder, deretter kan man søke for april og senere mai.

Så vil vi gjerne at dere som kunde tar kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller behov for bistand.

Atenti AS