Kontantstøtte til bedrifter

///Kontantstøtte til bedrifter

Kontantstøtte til bedrifter

2020-04-02T07:54:48+00:00 29. mars, 2020|Nyheter|

Oppdatert notat  29.03.2020

Fredag 27/3 la regjeringen frem en skisse til krisepakke nr. 3, kontantstøtte til bedrifter. Hensikten med ordningen er å gi bedrifter som har hatt omsetningssvikt på grunn av Korona-krisen hjelp til dekning av hele eller deler av virksomhetens faste kostnader. Nedenfor følger en oppstilling over rammene i forslaget.

Regjeringen vil innrette kompensasjonsordningen etter følgende syv prinsipper som ble presentert fredag:

  1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
  2. Ordningen skal være målrettet. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
  3. Ordningen skal være midlertidig: Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
  4. Ordningen skal favne bredt: De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
  5. Ordningen skal være enkel: Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
  6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket: Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres: Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Vår kommentar:

Regjeringen har en målsetning om at kriterier for ordningen skal være klar innen en uke og at en digital plattform og refusjonsordning skal være klar innen 3-4 uker. Det betyr at vi ser slutten av april før det kan forventes å komme penger. Enkelte kritikere mener dette er for lang tid. LO, NHO, Virke og Finans Norge uttaler at det ikke er mulig å få på plass utbetalinger raskere. Vi tror derfor at tidsplanen ikke vil bli kortet ned i endelig forslag. Opposisjonen på Stortinget har gitt uttrykk for at pakken er for liten og at støtte til industrien mangler, men utover dette later det til å være enighet om at en bred pakke med enkle kriterier og søknader er en god løsning. Vi tror derfor at pakken vil bli vedtatt omtrent i den drakten som 7-punkt-listen skisserer.

Det er to forhold ved ordningen vi er spesielt spente på. For det første hvilket nivå av omsetningssvikt som skal til for å kunne motta kompensasjon. I andre land har lignende ordninger vært innført med en grense på 40 % omsetningssvikt. Dette vil sannsynligvis være en pekepinn på hvor man havner. For det andre er det fokusert en del på husleie som fast kostnad, og det poeng at kompensasjonen ikke skal havne «i lomma» på store utleiere uten at disse også bidrar til dugnaden. Det vil sannsynlig komme en klausul i forhold til husleie. Dette vil trolig legge et press på huseiere til å bidra til leietakernes likviditet, både i form av redusert husleie og utsatt betaling. Samtidig vil sannsynligvis ordningen være positiv for huseierne all den tid det genereres penger inn i bedriftene som er øremerket faste kostnader.

Vi i Atenti vil følge nøye med på videre utvikling i forhold til tiltakspakke 3, og være klare til å bistå de kundene det gjelder når detaljene er på plass. Det vil måtte gjøres en god jobb i forhold til beregning av omsetningssvikt samt beregning av faste kostnader. Her har vi alt vi trenger av tallgrunnlag i regnskapet og kan bistå med beregninger. Det vil sannsynligvis bli viktig å ha et oppdatert regnskap så langt det er mulig, spesielt i forhold til omsetning. Vi oppfordrer dere derfor til å tenke litt på dette for å kunne gi oss oppdatert regnskapsgrunnlag så snart som mulig når det trengs.

For bedrifter som er påvirket av korona-situasjonen dreier det meste seg nå om likviditet. Som nevnt vil det gå noen uker før kompensasjonspakken er på plass. I mellomtiden må det gjøres tiltak som sikrer likviditet til det viktigste. Vi opplever så langt at bankene er tilbakeholdne med å innvilge utvidede kreditter. Sannsynligvis er det i påvente av at krisepakke 2 som gjelder retningslinjer for statsgaranterte lån fra bankene til bedriftene, konkretiseres. Vi opplever samtidig at det er relativt greit å få avdragsfrihet på lån. Vi opplever også at leasingselskaper er villige til å utsette betaling av leasingkontrakter. Øvrige leverandører er også villige til å bidra til en viss grad, men det er et viktig poeng at alle har sine hensyn å ta om dagen. Dette er vanskelig for alle.

Refusjon av omsorgspenger og eventuelt permitteringspenger

Veldig mange bedrifter yter i dag omsorgslønn til ansatte samt forskutterer dagpenger til ansatte. Dette skal etter tiltakspakke 1 kompenseres fra NAV. Det er foreløpig ikke kommet på plass noen teknisk løsning for refusjon. Vi venter på løsninger fra NAV for å kunne iverksette arbeidet med refusjonskrav. Vi understreker at det ikke er noe krav at arbeidsgiver skal forskuttere dagpenger, men NAV har oppfordret arbeidsgivere til å gjøre det ettersom utbetaling av dagpenger vil ta tid. Vi mener bedriftene må vurdere nøye hvorvidt man har mulighet til å forskuttere dagpenger til ansatte. Dette vil belaste likviditeten og det kan ta tid før refusjonen kommer. Man bør selvsagt hjelpe ansatte så godt man kan, men hensynet til bedriftens likviditet må også vurderes.

Vi følger med på utviklingen og vil bistå våre lønnskunder med søknad om refusjon av omsorgslønn og dagpenger. Så snart den tekniske løsningen er på plass fra NAV vil dette iverksettes. Det er viktig at arbeidsgivere sørger for å samle inn grunnlaget for hva som er utbetalt i omsorgslønn og eventuelle forskudd på dagpenger slik at vi har et godt grunnlag for å søke om refusjon.

Vi oppfordrer våre kunder til å ta kontakt dersom man lurer på noe.

 

Atenti AS, 29.03.2020