Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

///Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

2020-04-02T07:54:42+00:00 23. mars, 2020|Nyheter|

Situasjonen som har oppstått I forbindelse med utbruddet av COVID19-viruset har store konsekvenser for samfunnet. Mange bedrifter og deres ansatte er, og kommer til å bli hardt rammet. Det kan være av avgjørende betydning at bedriften handler riktig og til rett tid for å begrense konsekvensene, sikre arbeidsplasser og videre drift. Vi har utarbeidet et notat over det vi mener er de viktigste forholdene å tenke på for dere som bedrift/næringsdrivende nå i den første fasen.

Vi vil som samarbeidspartner støtte dere som kunde med det vi kan i denne situasjonen.

Permittering

Normalt gjelder en varslingsfrist for permitteringer på 14 dager. Effektene av virusutbruddet må i de fleste tilfeller anses som «uforutsett» hendelse. Da kan man benytte forkortet varslingsfrist ned til 2 dager. Når det gjelder lønnsplikt for arbeidsgiver så er dette normalt 14 dager fra permittering. Regjeringen har varslet at de ønsker å innføre en avkortning av lønnspliktperioden slik at NAV overtar lønnsansvaret etter kun 2 dager. Dette skal vedtas i stortinget før det er gjeldende, men blir med stor sannsynlighet vedtatt, eventuelt redusert til 0 dager.

Eksempel permittering: Permitteringsvarsel utleveres ansatte på mandag. Med to dagers varslingsfrist trer permitteringen i kraft på torsdag. Deretter har arbeidsgiver ansvar for å betale lønn på torsdag og fredag (lønnsplikten) før NAV overtar ansvaret fra og med lørdag.

Ved permittering er det krav om informasjon til og drøftelser med ansatte og tillitsvalgte. Vi anbefaler at man avholder et informasjons- og drøftelsesmøte med alle ansatte hvor man gjennomgår situasjonen. Permitteringsvarsel kan leveres samme dag.

Den ansatte har selv ansvar for å søke NAV om dagpenger under permitteringen, men det anbefales at arbeidsgiver gir god informasjon og veiledning til de ansatte om hvordan de går frem. Følgende dokumenter må sendes inn ved søknad om dagpenger:

  • NAV-skjemaet «Søknad om dagpenger»
  • NAV-skjemaet «Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering»
  • Kopi av permitteringsvarsel
  • Kopi av arbeidskontrakt (helst)

Kopi av referat fra informasjonsmøte (helst)

Skjemaet «Bekreftelse på arbeidsforhold» må fylles ut av arbeidsgiver. Her kan Atenti være behjelpelig med å få på plass informasjon om lønn etc. Arbeidstaker må starte sin søknadsprosess på web der det etableres en førsteside med saksnummer. Deretter vedlegges kopi av dokumentene nevnt ovenfor og søknad kan sendes inn.

Dagpenger utgjør 62,4 % av normal lønn. Det er mulig å iverksette gradert permittering. Regjeringen har foreslått å redusere «kravet» til permittering fra 50 % til 40 % for utløsing av dagpenger. Inntil dette er vedtatt anbefaler vi at man permitterer ansatte minst 50 % for at de ikke skal gå glipp av dagpenge-rettigheter. For personer som er ansatt som eneste ansatte i sitt eget AS gis det ikke dagpenger for permittering over 80 %. Her er det viktig at en eventuell permittering gjøres fra         50-79 %.

Likviditet / betalingsutfordringer

Situasjonen vil for mange bedrifter gi likviditetsmessige utfordringer i større eller mindre grad. Her er det viktig å være tidlig ute med å vurdere hvilke tiltak man har mulighet til å iverksette.

Tiltakene som foreløpig er kommet fra myndighetene for å avhjelpe likviditetsutfordringer er utsatt frist for betaling av forskuddsskatt for næringsdrivende. Fristen utsettes fra 15. mars til 1. mai. Dette gjelder altså kun enkeltpersonforetak.

Tiltaket for aksjeselskaper er, for det første, utsatt frist for betaling av arbeidsgiveravgift som i utgangspunktet forfaller 15. Mai. I tillegg har regjeringen etablert et Garantifond slik at staten stiller opp ved at bankene lettere kan gi lån til små og mellomstore bedrifter. Dette gjelder nye lån som bankene mener er lønnsomme på sikt. Kriteriene rundt dette kommer senere. På fredag ble det i tillegg fremlagt at man i 2021 vil få igjen skatt hvis man har underskudd i 2020 og har hatt overskudd tidligere år, mao «underskudd til tilbakeføring» istedenfor «underskudd til fremføring». Dette gir ingen umiddelbar likviditetsbedring, men myndighetene antar man enklere kan få kortsiktig lån i banken som kan tilbakebetales nå man får igjen på skatten i 2021.

Vi forventer at det kan komme flere tiltak på dette området, eksempelvis utsatt frist for betaling av MVA 10. april, men dette blir foreløpig spekulasjoner.

Mulige tiltak for bedrifter i forhold til likviditet:

  • Tett kontakt med banken for å avklare hva de kan bidra med. Ta gjerne kontakt med banken før det er kritisk slik at man får tid til å skaffe til veie dokumentasjon som banken trenger for å vurdere en søknad.
  • Fokus på kundefordringer. Følg opp kundene tett og orienter deg om kundens situasjon. Det vil garantert være mange bedrifter som må skyve på betalinger fremover.
  • Ta kontakt med leverandører for å undersøke muligheten for forlenget betalingsfrist
  • Vær oppmerksom på tiltak fra myndighetene slik at alle muligheter som åpner seg blir benyttet. Her vil Atenti være tett på og bidra med informasjon og oppfølging.
  • Vurdere aktiviteten i virksomheten og sørge for at alle kostnader som kan utsettes blir utsatt. En grundig gjennomgang av kostnadsbildet vil være fornuftig. Søk gjerne hjelp hos oss for å skaffe en god oversikt.

Vi vil understreke viktigheten av å gjøre en grundig vurdering av situasjonen allerede i dag for å kunne iverksette tiltak så tidlig som mulig. Det kan også være viktig å involvere de ansatte i prosessen. Alle vil sannsynligvis har forståelse for den krevende situasjonen og være villige til å bidra med det de kan.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom det er noe vi kan bistå med!

Atenti AS, 15.03.2020